Świetlica

Praca świetlicy w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

Czwartek

0

 

Piątek

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 •  1

Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

 • 2

Cele i zadania świetlicy Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz pomoc w nauce i odrabianiu pracy domowej. 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności. 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej. 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek. 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki oraz pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
 • 3

Założenia organizacyjne

1. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia złożonej przez rodziców (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).     2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach  lub w wycieczkach klasowych, oczekującym na zajęcia poza lekcyjne.

 • 4

 Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.

 1. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 2. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Zmiany obuwia i zostawiania okryć wierzchnich w szatni.
 2. Każdorazowo informowania swojego wyjścia u wychowawcy świetlicy.
 3. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy.
 4. Natychmiastowego zgłaszania przejawów agresji i przemocy oraz wszelkich wypadków.
 5. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
 6. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz własności innych osób.
 7. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych.
 8. Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 9. Przestrzegania regulaminu świetlicy.