Regulamin świetlicy szkolnej

 Postanowienia ogólne 
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

 

Cele i zadania świetlicy 
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz pomoc w nauce i odrabianiu pracy domowej.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie opieki oraz pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

Założenia organizacyjne
 1. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia złożonej przez rodziców (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).
 2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach  lub w wycieczkach klasowych, oczekującym na zajęcia pozalekcyjne.