Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece

 

1. Komputer służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy na zasadach określonych w regulaminie.

 

2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.

 

3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji.

 

4. Użytkownik ma obowiązek:
– informować nauczyciela biblioteki o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych
– uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek
– stosować się do poleceń nauczyciela biblioteki.
– zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom

 

5.  Nie wolno:
– instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniem
– wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza
– wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.

 

6.  Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice).

 

7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela biblioteki czasie.