Stołówka

 

                     ZASADY ZACHOWANIA  W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

  • Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia do niej.
  • Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć  ręce.
  • W stołówce obowiązuje cisza.
  • Sztućce mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem (nie wyginanie ich)
  • Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu
  • Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w   stosunku do personelu kuchni i innych osób spożywających posiłki.
  • Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
  • W przypadku nie respektowania wyżej wymienionych zasad zachowania osoba korzystająca ze stołówki szkolnej będzie miała wpis do zeszytu założonego w tym celu.Informacje o zachowaniu będą przekazywanie dla wychowawcy
  • Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy osób   korzystających z obiadów.